ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้


รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร
627,600.00
619,200.00
36,000.00
98.66%
2. งบดำเนินงาน
9,011,506.00
5,633,310.19
3,379,587.81
62.51%
3. งบลงทุน
5,394,000.00
3,361,000.00
2,033,000.00
62.30%
4. เงินอุดหนุน
1,468,400.00
1,468,400.00
-
100.00%

16,501,506.00
11,081,910.19
5,448,587.81
67.03%


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน
12,104,106 บาท
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
5,898,043.64 บาท
คงเหลือ
จำนวน6,206,062.36 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร

48.72%รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร
1,053,840.00
1,053,840.00
-
100%
2. งบดำเนินงาน
10,290,460.00
10,259665.34
30,794.66
98.90%
3. งบลงทุน
-
-
-
-
4. เงินอุดหนุน
3,701,000.00
3,693,202.00
7,798.00
99.78%

15,045,300.00
15,006,707.34
38,592.66
99.74%


ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

งบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๔,๒๖๘,๔๐๐ บาทผลการเบิกจ่าย๑๐,๓๘๔,๔๖๑.๘๓ บาท
แบ่งเป็น
แบ่งเป็น
งบดำเนินงาน
๑๐,๓๑๙,๕๖๐ บาทงบดำเนินงาน
๗,๓๙๖,๘๗๑.๘๓ บาท
งบเงินอุกหนุน
๒,๘๙๕,๐๐๐ บาทงบอุดหนุน
๒,๑๙๙,๗๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร
๑,๐๕๓,๘๔๐ บาทงบบุคลากร
๗๘๗,๘๙๐.๐๐ บาท
งบลงทุน
-
งบลงทุน
-
สรุป ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ๗๒.๗๘

หมายเหตุ : เหตุผลที่ไม่สามารถเบิกได้ตามเป้าของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่กำหนดไว้ (ร้อยละ ๗๕) เนื่องจากได้รับงบประมาณจักสรรลงมาเพิ่มเติมอีก ๖๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำการซ่อมแซมอาคารฝึกอาชีพซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเพื่อดำเนินการสอบราคา