26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 827,400.00 707,160.00 120,240.00 85%
2. งบดำเนินงาน 10,656,500.00 6,051,666.79 4,604,833.21 56.78%
3. งบลงทุน 1,541,000.00 1,537,200.00 3,800.00 99.75%
4. เงินอุดหนุน 2,160,000.00 2,153,000.00 7,000.00 99.67%
  15,184,900.00 10,449,026.79 4,735,873.21 68.81%