ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 827,400.00 589,300.00 238,100.00 57%
2. งบดำเนินงาน 10,656,500.00 5,179,803.91 5,476,696.09 48.60%
3. งบลงทุน 1,541,000.00 1,537,200.00 3,800.00 99.75%
4. เงินอุดหนุน 2,160,000.00 989,000.00 1,171,000.00 45.78%
  15,184,900.00 8,295,303.91 6,889,596.09 54.62%