26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 827,400.00 471,440.00 355,960.00 57%
2. งบดำเนินงาน 6,033,500.00 3,895,197.02 2,138,302.98 64.55%
3. งบลงทุน 1,541,000.00 1,537,200.00 3,800.00 99.75%
4. เงินอุดหนุน 2,160,000.00 659,000.00 1,501,000.00 30.50%
  10,561,900.00 6,562,837.02 3,999,062.98 62.13%