26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 546,00.00 109,200.00 436,800.00 20%
2. งบดำเนินงาน 3,861,700.00 799,088.37 3,062,611.63 20%
3. งบลงทุน 2,023,500.00 - 2,023,500.00 0%
4. เงินอุดหนุน 2,575,000.00 - 2,575,000.00 0%
  9,006,200.00 908,288.37 8,097,911.63 10%