ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ระดับ

จำนวน (คน)

  • ชำนาญการพิเศษ

  • ชำนาญการ

  • ปฎิบัติการ
  • ชำนาญงาน

รวม ๘ คน


ลูกจ้าง

จำนวน (คน)

  • ลูกจ้างประจำ

๑๔

  • พนักงานราชการ

  • พนักงานจ้างเหมาบริการ

รวม ๒๖ คน

รวมทั้งสิ้น ๓๔ คน