26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

นางวริยา สนิทวาที

  • ผู้อำนวยการสงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสายใจ เรืองรอง

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

2

นางสุจิตรา เกรียงไกรฉัตร

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

3

นางสาวระพีพรรณ ขันทอง

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

4

นางสาวกาญจนา แจ่มจันทา

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

5

นางสาวสุธารัตน์? ฉายามนตรี

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

6

นายศิริพันธ์ สวัสดี

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

7

นายสมปอง อุนทรีจันทร์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

8

นางมณฑา สุวรรณโรจน์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ2

9

นางเจติยา บุญหยาด

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

10

นางกัญญา หวันลาเต๊ะ

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ3

11

นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์

นักพัฒนาสังคม