26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 827,400.00 707,160.00 120,240.00 85%
2. งบดำเนินงาน 10,656,500.00 6,051,666.79 4,604,833.21 56.78%
3. งบลงทุน 1,541,000.00 1,537,200.00 3,800.00 99.75%
4. เงินอุดหนุน 2,160,000.00 2,153,000.00 7,000.00 99.67%
  15,184,900.00 10,449,026.79 4,735,873.21 68.81%
  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 827,400.00 589,300.00 238,100.00 57%
2. งบดำเนินงาน 10,656,500.00 5,179,803.91 5,476,696.09 48.60%
3. งบลงทุน 1,541,000.00 1,537,200.00 3,800.00 99.75%
4. เงินอุดหนุน 2,160,000.00 989,000.00 1,171,000.00 45.78%
  15,184,900.00 8,295,303.91 6,889,596.09 54.62%
  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 827,400.00 471,440.00 355,960.00 57%
2. งบดำเนินงาน 6,033,500.00 3,895,197.02 2,138,302.98 64.55%
3. งบลงทุน 1,541,000.00 1,537,200.00 3,800.00 99.75%
4. เงินอุดหนุน 2,160,000.00 659,000.00 1,501,000.00 30.50%
  10,561,900.00 6,562,837.02 3,999,062.98 62.13%
  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 546,00.00 546,000.00 - 100%
2. งบดำเนินงาน 4,51,700.00 4,248,528.14 3,171.86 99.92%
3. งบลงทุน 2,023,500.00 2,023,500.00 - 100.00%
4. เงินอุดหนุน 2,575,000.00 2,542,000.00 33,000.00 98.71%
  9,396,200.00 9,360,028.14 36,171.86 99.61%
  รับ
เบิก
คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์
1. งบบุคคลากร 546,00.00 109,200.00 436,800.00 20%
2. งบดำเนินงาน 3,861,700.00 799,088.37 3,062,611.63 20%
3. งบลงทุน 2,023,500.00 - 2,023,500.00 0%
4. เงินอุดหนุน 2,575,000.00 - 2,575,000.00 0%
  9,006,200.00 908,288.37 8,097,911.63 10%