26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

  • ดูแลดั่งลูก
  • ปลูกฝังคุณธรรม
  • หนุนนำอาชีพ

- เสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม

- ใฝ่รู้จิต

- มุ่งบริการ

- ทำงานเป็นทีม