ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

- เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอาชีพ และจัดสวัสดิการได้มาตรฐาน กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ เครือข่ายมีส่วนร่วม

1. พัฒนารูปแบบ วิธีการจัดระบบการฝึกอาชีพและบริการ สวัสดิการที่มีมาตรฐาน

2. พัฒนาศักยภาพสตรีให้สามารถพึ่งตนเองได้

3. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและกลไกที่เกี่ยวข้อง

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ