ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

สังกัด

- สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ที่ตั้ง

- ๕๙๐ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๘๐


ประวัติความเป็นมา

กรมประชาสงเคราะห์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ให้แก่เยาวสตรีและสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ ดำรงอยู่ให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการไปประกอบอาชีพในทางที่เสื่อมเสียถูกล่อลวง หรือตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และป้องกันการอพยพและทิ้งที่อยู่ไปหางานทำในต่างถิ่น จึงได้จัดตั้ง " ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา " ขึ้นและได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์