www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ความเป็นมา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลานั้น เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของจังหวัดสงขลา ติดต่อกับอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ด้านตะวันออกเป็นที่ราบแต่ด้านตะวันตกมีเทือกเขา คือ เขานครศรีธรรมราช มีป่าไม้ เรือกสวนไร่นา ซึ่งเหมาะในการทำการเกษตร อำเภอรัตภูมิ เดิมเป็นกิ่งอำเภอรัตภูมิอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านปากบางภูมี ซึ่งเป็นปากน้ำของคลองรัตภูมิ ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่ของ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง และได้ยกฐานะ ขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ เรียกชื่อ "อำเภอรัฐภูมิ"

และต่อมา ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ตำบลกำแพงเพชร โดยเรียกชื่อว่า "อำเภอกำแพงเพชร" ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอำเภอในปัจจุบัน ซึ่งตำบลกำแพงเพชรเป็นตำบลหนึ่งใน ๕ ตำบลของอำเภอรัตภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๖.๖ ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบ มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอันเกิดจากเทือกเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก แต่เนื่องจากชื่อนี้เกิดไปใช้ชื่อพ้องกับจังหวัดกำแพงเพชร ทางราชการเกรงว่าจะสับสน เมื่อ พ.ศ. 2480 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า "อำเภอรัตตภูมิ" แต่คำว่ารัตตภูมิไม่มีคำแปลมีการตรวจสอบแล้วจึงเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่า "อำเภอรัตภูมิ" ซึ่งแปลว่า "พื้นที่ดินแดง" และตรงกับความเป็นจริง เพราะดินของอำเภอรัตภูมิส่วนมากจะเป็นดินสีแดงละเอียด และมีแร่ธาตุอาหารสำหรับเป็นอาหารของพืชอยู่มากไม่ได้หมายถึงดินลูกรังแต่ อย่างใด สำหรับตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอยังให้คงชื่อตำบลกำแพงเพชรอยู่เช่นเดิม

อำเภอ รัตภูมิ มีพื้นที่ ประมาณ ๕๑๗.๖๙ ตารางกิโลเมตร มี ๕ ตำบล คือ กำแพงเพชร ควนรู คูหาใต้ ท่าชะมวง และเขาพระ มีประชากรประมาณ ๖๐,๓๒๗ คน มีโรงเรียนมัธยม ๒ แห่ง วิทยาลัยอาชีวะ ๑ แห่ง และมีศูนย์สงเคราะห์ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ ๑ แห่ง มีเทศบาล ๓ แห่ง คือ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบลกำแพงเพชร และเทศบาลตำบลนาสีทอง ส่วนสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวก็มีอยู่หลายแห่ง เช่น น้ำตกบริพัตร น้ำตกโตนปลิว ทะเลทิพย์คีรี สำนักสงฆ์คงคาเลี้ยว สวนทุเรียน ๒๐๐ ปี อื่น ๆ เป็นต้น ส่วน คำขวัญอำเภอรัตภูมิ มีว่า "ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน" ซึ่งเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและภูมิทัศน์ของอำเภอนี้เป็นอย่างยิ่ง


คำขวัญอำเภอรัตภูมิ

"ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน"


ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๖๕๕ ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอควนเนียง , อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล


ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางภูมิอากาศ

มีลักษณะเป็นที่ราบ มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอันเกิดจากเทือกเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน ก.พ.-ก.ย. / ฤดูฝน ต.ค.-ก.ย.


ด้านการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็นทั้งหมด ๕ ตำบล ๖๓ หมู่บ้าน ดังนี้

 1. ตำบลกำแพงเพชร มี ๑๓ หมู่บ้าน
 2. ตำบลเขาพระ มี ๑๒ หมู่บ้าน
 3. ตำบลท่าชะมวง มี ๑๕ หมู่บ้าน
 4. ตำบลคูหาใต้ มี ๑๔ หมู่บ้าน
 5. ตำบลควนรู มี ๙ หมู่บ้าน


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ แห่ง ประกอบด้วย

จำนวนเทศบาลเมือง ๑ แห่ง คือเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

จำนวนเทศบาลตำบล ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร และ เทศบาลตำบลนาสีทอง

จำนวน อบต. ๔ แห่ง ได้แก่

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู


สภาพเศรษฐกิจ

 • อาชีพหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร เช่น การทำสวนยาง สวนผลไม้ ทำนา
 • อาชีพเสริม ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม เช่น โรงโม่หิน และโรงงานแปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น
 • สภาพสังคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 • มีสถานศึกษาในเขตอำเภอทั้งหมด ๔๒ โรง