26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

1. ดูงานด้านวิชาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ

2. ทัศนศึกษา

3. เยี่ยมหน่วยงาน

อบรมพิเศษ เรื่องการวางแผนครอบครัว ยาเสพติด กฎหมายชาวบ้าน การประกันสังคม การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

 • กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • กิจกรรมกลุ่ม การแสดง การแข่งขันกีฬา และบันเทิงต่างๆ

หลักสูตร ๖ เดือน

 • ตัดเย็บเสื้อผ้า
 • เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
 • การบริการโรงแรม
 • โภชนาการ
 • ปักจักร
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ

1. เพื่อให้การฝึกอาชีพแก่เยาวสตรีและสตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีงานทำ ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

2. ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีไม่ให้ถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพในทางที่เสื่อมเสีย

3. เพื่อพัฒนาสตรีให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองอันเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

4. เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ

1. ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่เยาวสตรีและสตรี ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ อายุระหว่าง ๑๔ - ๓๕ ปี ปีละ ๓๐๐ คน มีทั้งพักประจำในศูนย์ฯ และไป-กลับ

 • รุ่นที่ ๑ ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างเดือน ตุลาคม - มีนาคม
 • รุ่นที่ ๒ ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน

2. ดำเนินการฝึกอาชีพให้กลุ่มสนใจ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีในชุมชน และนักเรียน ดำเนินการฝึกทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ