www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

แนะนำผลิตภัณฑ์และสินค้าเด่น ของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ที่

สินค้า

ราคา

สถานที่ติดต่อ

ซองใส่ทิชชู

ซองใส่ทิชชู

๕๕.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.thกระเป๋าใส่สตางค์

กระเป๋าใส่สตางค์

๔๕.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

ถุงมือจับของร้อน

ถุงมือจับของร้อน

๙๕.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

ผ้าละหมาด

ผ้าละหมาด

๕๐๐.-บาท/ชิ้น

(ตามลายผ้า)

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th


ที่

สินค้า

ราคา

สถานที่ติดต่อ

ผ้ารองพาน

ผ้ารองพาน

๒๕๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

ผ้าหุ้มกล่องทิชชู

ผ้าหุ้มกล่องทิชชู

๔๕๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

ผ้ารองจาน รองแก้ว

ผ้ารองจาน รองแก้ว

๔๐๐.-บาท/ชุด

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th


ที่

สินค้า

ราคา

สถานที่ติดต่อ

นกยูง

นกยูง

๗๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

นกยูงพร้อมกรอบ

นกยูงพร้อมกรอบ

๑,๓๐๐.-บาท/ชิ้นศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๑๐

แจกันดอกไม้

แจกันดอกไม้

๑๐๐-๑,๐๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร  074-584111 ,  074-584113

email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๑๑

ผ้าพันคอไหมพรม

ผ้าพันคอไหมพรม

๖๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th


ที่

สินค้า

ราคา

สถานที่ติดต่อ

๑๒

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

๑๕๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๑๓

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

๓๕๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๑๔

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

๓๕๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๑๕

ตะกร้าจากเส้นพลาสติก

ตะกร้าจากเส้นพลาสติก

๒๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th


ที่

สินค้า

ราคา

สถานที่ติดต่อ

๑๖

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

๑๘๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๑๗

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

๓๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๑๘

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

๑๘๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๑๙

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก (ใบใหญ่)

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก (ใบใหญ่)

๓๕๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th


ที่

สินค้า

ราคา

สถานที่ติดต่อ

๒๐

กระเป๋าถักเชือกร่ม

กระเป๋าถักเชือกร่ม

๕๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th


๒๑

กระเป๋าถักเชือกร่ม

กระเป๋าถักเชือกร่ม

๘๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๒๒

กระเป๋าถักเชือกร่ม

กระเป๋าถักเชือกร่ม

๘๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๒๓

หมวกถักไหมพรม

หมวกถักไหมพรม

๒๐๐.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th


ที่

สินค้า

ราคา

สถานที่ติดต่อ

๒๔

กล้วยฉาบ  โรตีกรอบ

กล้วยฉาบ  โรตีกรอบ

๓๕.-บาท/กล่อง

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๒๕

ขนมพื้นบ้านจังหวัดสตูล

ขนมพื้นบ้านจังหวัดสตูล

๓๕.-บาท/กล่อง

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๒๖

กล้วยหนฉาบ

กล้วยหนฉาบ

๒๕.-บาท/ถุง

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

๒๗

เค้กม้วน  พายสับปรด  กะหรี่พัฟ

เค้กม้วน  พายสับปรด  กะหรี่พัฟ

เค้กม้วน  ๓๕.-บาท/กล่อง

พายสับปะรด กะหรี่พัฟ

๒๕.-บาท/กล่อง

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th