ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคอมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 14-60 ปี

รายละเอียดการเปิดเรียนปีละ 2 รุ่น ดังนี้

1. รุ่นที่ 1 รับสมัครวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม ของทุกปี

  • ฝึกอาชีพช่วงเดือน ตุลาคม - มีนาคม

2. รุ่นที่ 2 รับสมัครวันที่ 15 มีนาคม - 20 เมษายน ของทุกปี

  • ฝึกอาชีพช่วงเดือน เมษายน - กันยายน