www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

1. ที่พัก พร้อมอาหาร ๓ มื้อ

2. ชุดเครื่องแบบ วัสดุฝึกอาชีพและของใช้ประจำตัวที่จำเป็น

3. บริการด้านสังคมสงเคราะห์

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. การรักษาพยาบาล