www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอาชีพในสถาบัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดดังนี้

1. แนะแนวการประกอบอาชีพ

2. จัดหางาน

3. เงินทุนประกอบอาชีพ

4. ติดตามผล ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

1. ที่พัก พร้อมอาหาร ๓ มื้อ

2. ชุดเครื่องแบบ วัสดุฝึกอาชีพและของใช้ประจำตัวที่จำเป็น

3. บริการด้านสังคมสงเคราะห์

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. การรักษาพยาบาล

1. ดูงานด้านวิชาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ

2. ทัศนศึกษา

3. เยี่ยมหน่วยงาน

อบรมพิเศษ เรื่องการวางแผนครอบครัว ยาเสพติด กฎหมายชาวบ้าน การประกันสังคม การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

  • กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • กิจกรรมกลุ่ม การแสดง การแข่งขันกีฬา และบันเทิงต่างๆ