26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

คู่มือการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการฝึกอาชีพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้กับสตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาและมีฐานะยากจนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้

ขอบเขต แนวทางการปฏิบัตินี้ครอบคลุมการฝึกอาชีพให้กับสตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาและมีฐานะยากจนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การรับสมัครจนถึงการติดตามประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ

  • เอกสาร คู่มือการฝึกอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ดาวน์โหลด