ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

1. เพื่อให้การฝึกอาชีพแก่เยาวสตรีและสตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีงานทำ ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

2. ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีไม่ให้ถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพในทางที่เสื่อมเสีย

3. เพื่อพัฒนาสตรีให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองอันเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

4. เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ