www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

1. ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่เยาวสตรีและสตรี ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ อายุระหว่าง ๑๔ - ๓๕ ปี ปีละ ๓๐๐ คน มีทั้งพักประจำในศูนย์ฯ และไป-กลับ

  • รุ่นที่ ๑ ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างเดือน ตุลาคม - มีนาคม
  • รุ่นที่ ๒ ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน

2. ดำเนินการฝึกอาชีพให้กลุ่มสนใจ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีในชุมชน และนักเรียน ดำเนินการฝึกทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ