ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

คู่มือการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการฝึกอาชีพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้กับสตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาและมีฐานะยากจนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้

1. เพื่อให้การฝึกอาชีพแก่เยาวสตรีและสตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีงานทำ ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

2. ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีไม่ให้ถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพในทางที่เสื่อมเสีย

3. เพื่อพัฒนาสตรีให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองอันเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

4. เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ

1. ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่เยาวสตรีและสตรี ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ อายุระหว่าง ๑๔ - ๓๕ ปี ปีละ ๓๐๐ คน มีทั้งพักประจำในศูนย์ฯ และไป-กลับ

  • รุ่นที่ ๑ ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างเดือน ตุลาคม - มีนาคม
  • รุ่นที่ ๒ ดำเนินการฝึกอาชีพ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน

2. ดำเนินการฝึกอาชีพให้กลุ่มสนใจ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีในชุมชน และนักเรียน ดำเนินการฝึกทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ