ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

คู่มือการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการฝึกอาชีพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้กับสตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาและมีฐานะยากจนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอาชีพในสถาบัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคอมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 14-60 ปี

รายละเอียดการเปิดเรียนปีละ 2 รุ่น ดังนี้

1. รุ่นที่ 1 รับสมัครวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม ของทุกปี

  • ฝึกอาชีพช่วงเดือน ตุลาคม - มีนาคม

2. รุ่นที่ 2 รับสมัครวันที่ 15 มีนาคม - 20 เมษายน ของทุกปี

  • ฝึกอาชีพช่วงเดือน เมษายน - กันยายน

1. แนะแนวการประกอบอาชีพ

2. จัดหางาน

3. เงินทุนประกอบอาชีพ

4. ติดตามผล ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

1. ที่พัก พร้อมอาหาร ๓ มื้อ

2. ชุดเครื่องแบบ วัสดุฝึกอาชีพและของใช้ประจำตัวที่จำเป็น

3. บริการด้านสังคมสงเคราะห์

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. การรักษาพยาบาล